ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 v2

cibum team

 1. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/556 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1529 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της βασικής ουσίας χλωριούχο νάτριο
 2. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/571 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που μπορούν να προστεθούν στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, στις βρεφικές τροφές και στις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά
 3. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/573 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 όσον αφορά τους όρους εισαγωγής ζωντανών σαλιγκαριών, σύνθετων προϊόντων και εντέρων αλλαντοποιίας που διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο
 4. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/590 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aclonifen, boscalid, αγελαδινό γάλα, etofenprox, πυροφωσφορικός σίδηρος, L-κυστεΐνη, λ-κυαλοθρίνη, μηλεϊνικό υδραζίδιο, mefentrifluconazole, 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, o-νιτροφαινολικό νάτριο, p-νιτροφαινολικό νάτριο και triclopyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 5. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/601 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2021, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2022, 2023 και 2024 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης
 6. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/618 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofop, fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 7. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/621 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2010 με στόχο την ταξινόμηση της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) όσον αφορά το ανώτατο όριο καταλοίπων της σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 8. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/642 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων
 9. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/663 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία χλωρδεκόνη μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
 10. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/686 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2021, για την έγκριση ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται για τα τρόφιμα, διαφορετικού από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012
 11. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/705 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά τον απαιτούμενο αριθμό στοιχειωδών δειγμάτων και τα κριτήρια επίδοσης για ορισμένες μεθόδους ανάλυσης
 
eu flag