ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

cibum team

  1. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1317 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα
  2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1318 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2021, σχετικά με τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων, της απόφασης 2008/968/ΕΚ για την έγκριση της κυκλοφορίας στην αγορά του πλούσιου σε αραχιδονικό οξύ ελαίου από τη Mortierella alpina ως νέου συστατικού τροφίμων και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/484 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της λακτο-N-τετραόζης ως νέου τροφίμου
  3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1323 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων καδμίου σε ορισμένα τρόφιμα
  4. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1325 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των προσωρινών μέτρων σχετικά με τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων
  5. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1334 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μνείες σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση άλλων αλκοολούχων ποτών
  6. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1335 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που προκύπτουν από τον συνδυασμό αλκοολούχου ποτού με ένα ή περισσότερα τρόφιμα
  7. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1374 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
  8. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1388 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2021, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα 1507, MIR162, MON810 και NK603 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5995]
  9. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1399 της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα τρόφιμα
  10. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1408 της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αλκαλοειδών τροπανίου σε ορισμένα τρόφιμα
eu flag