ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 v2

cibum team

  1. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/882 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2021, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένης προνύμφης Tenebrio molitor ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής
  2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/900 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2021, για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «γαλακτοολιγοσακχαρίτης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής
  3. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/912 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2021, για την έγκριση τροποποιήσεων στις προδιαγραφές του νέου τροφίμου λακτο-N-νεοτετραόζη (μικροβιακής πηγής) και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470
  4. Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου
  5. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1006 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής
  6. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1007 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά την αναλυτική τράπεζα δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα
  7. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1040 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/128 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που παρασκευάζονται για την κάλυψη των διατροφικών απαιτήσεων των βρεφών και των μικρών παιδιών
  8. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1041 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα φυτοφάρμακα στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας
  9. Απόφαση (ΕΕ) 2021/1054 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια και τη μέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των φυτικών ελαίων σε στιγμασταδιένια.
eu flag