Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023
22.3 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 v2

ΑρχικήΝομοθεσίαΕυρωπαϊκοί ΚανονισμοίΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 v2
spot_img

  1. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/140 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2021 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Munster»/«Munster-Géromé» (ΠΟΠ)]
  2. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/148 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής, σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων
  3. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/153 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2021 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Λούντζα Πιτσιλιάς» (Lountza Pitsilias) (ΠΓΕ)]
  4. Διορθωτικό στον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)
  5. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/175 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1052]
  6. Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  7. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/181 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων
  8. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/183 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2453 όσον αφορά τον κάτοχο έγκρισης και τον αντιπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ορισμένες σειρές γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 823]
  9. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/184 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2009/813/ΕΚ, 2009/814/ΕΚ και 2010/429/ΕΕ και των εκτελεστικών αποφάσεων 2012/82/ΕΕ, 2012/83/ΕΕ, 2012/347/ΕΕ, 2013/649/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/683, (ΕΕ) 2015/684, (ΕΕ) 2015/685, (ΕΕ) 2015/686, (ΕΕ) 2015/687, (ΕΕ) 2015/688, (ΕΕ) 2015/689, (ΕΕ) 2015/693, (ΕΕ) 2015/695, (ΕΕ) 2015/696, (ΕΕ) 2015/700, (ΕΕ) 2015/701, (ΕΕ) 2015/2279, (ΕΕ) 2015/2281, (ΕΕ) 2016/1216, (ΕΕ) 2016/1217, (ΕΕ) 2017/1207, (ΕΕ) 2018/1111, (ΕΕ) 2018/2045, (ΕΕ) 2018/2046, (ΕΕ) 2019/1307, (ΕΕ) 2019/1308, (ΕΕ) 2019/1309, (ΕΕ) 2019/2083 και (ΕΕ) 2020/1360 όσον αφορά τον κάτοχο της έγκρισης και τον αντιπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ορισμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 826]

Δημοσιεύτηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/181 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

eu flag
10. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/269 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/427 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων ορισμένων λεπτομερών κανόνων παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο
11. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων
12. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/329 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την ανανέωση της άδειας παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης και ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης για κοτόπουλα προς πάχυνση (κάτοχος της άδειας: AVEVE NV) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1091/2009
13. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/330 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος 3-φυτάσης που παράγεται από Komagataella phaffii CECT 13094 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοίρους προς πάχυνση, μικρά χοιροειδή, γαλοπούλες προς πάχυνση και γαλοπούλες εκτρεφόμενες για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Fertinagro Biotech L.)
14. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/343 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος Lactobacillus buchneri DSM 29026 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη
15. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/344 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της μονολαυρικής σορβιτάνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

spot_img

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

ΕΕ: Καταργήθηκε το τρυγικό στεατύλιο (E 483) ως πρόσθετο σε τρόφιμα

Μέχρι πότε μπορούν να διατίθενται στην αγορά τρόφιμα που περιέχουν Ε 483.

26.509 Ευρωπαίοι πολίτες απαντούν για τους χημικούς ρύπους και τους βιολογικούς κινδύνους στα τρόφιμα

Πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές για την ασφάλεια τροφίμων – Μεγάλη μελέτη της EFSA.

EFSA – Φέτα: Πράσινο φως για το ένζυμο λιπάση τριακυλογλυκερόλης στην παραγωγή φέτας και άλλων τυριών

Ο ομάδα της EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα