Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024
33 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Επίσημοι έλεγχοι: Οι κανόνες του “παιχνιδιού” μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου

ΑρχικήΝέαΕπίσημοι έλεγχοι: Οι κανόνες του "παιχνιδιού" μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου
spot_img

cibum team


Για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου επεξεργασίας τροφίμων απαιτείται σαφής καθορισμός του πεδίου ελέγχων των αρχών για την ασφάλεια τροφίμων και της υποχρέωσης για συνεργασία των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων για την διενέργεια ελέγχων.

Του κανόνες του ”παιχνιδιού” ελεγκτή και ελεγχόμενου στα τρόφιμα έχει δώσει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Ας δούμε λοιπόν την ακριβή περιγραφή των ”κανόνων εμπλοκής” που υπάρχει στον εν λόγω κανονισμό.

Α. Μέθοδοι και τεχνικές για επίσημους ελέγχους.

Α1 Οι επίσημοι έλεγχοι, μέθοδοι και τεχνικές περιλαμβάνουν τα εξής κατά περίπτωση:

α) εξέταση των ελέγχων που έχουν θεσπίσει οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν·


β) επιθεώρηση:

  •  του εξοπλισμού, των μέσων μεταφοράς, των κτιρίων και άλλων χώρων υπό τον έλεγχό τους, και του περίγυρού τους·
  • των ζώων και των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών προϊόντων, των πρώτων υλών, των συστατικών, των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και την παραγωγή αγαθών ή για τη διατροφή ή τη θεραπεία των ζώων·L 95/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.4.2017
  • των προϊόντων και των διεργασιών καθαρισμού και συντήρησης·
  • της ιχνηλασιμότητας, της επισήμανσης, της παρουσίασης, της διαφήμισης και των σχετικών υλικών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα·

γ) ελέγχους σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στους χώρους των υπευθύνων επιχειρήσεων·

δ) αξιολόγηση των διαδικασιών που αφορούν τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής, τις ορθές γεωργικές πρακτικές και των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές του συστήματος ανάλυσης παραγόντων κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (hazard analysis critical control points — «HACCP»)·

ε) εξέταση των εγγράφων, των αρχείων ιχνηλασιμότητας και άλλων αρχείων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημασία για την

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συνοδευτικών εγγράφων για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και κάθε ουσία ή υλικό που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις ή εξέρχεται από αυτές·

στ) συνεντεύξεις με τους υπευθύνους επιχειρήσεων και το προσωπικό τους·


ζ) την επαλήθευση των μετρήσεων που καταγράφει ο υπεύθυνος επιχείρησης και άλλων αποτελεσμάτων δοκιμών·


η) δειγματοληψία, ανάλυση, διάγνωση και δοκιμές·


θ) συστηματικές επιθεωρήσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων·


ι) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

Α2. Οι δε υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να συνεργάζονται ως εξής:

1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων ή των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, οι
υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες αρχές, παρέχουν στο προσωπικό των αρμόδιων αρχών πρόσβαση:
α) στον εξοπλισμό, στα μέσα μεταφοράς, στα κτίρια και σε άλλους χώρους υπό τον έλεγχό τους, και τον περίγυρό τους·
β) στα μηχανογραφικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που διαθέτουν·
γ) στα ζώα και στα αγαθά που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·
δ) στα έγγραφά τους και σε κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
2. Κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων επικουρούν και συνεργάζονται με το προσωπικό των αρμόδιων αρχών και των αρχών ελέγχου βιολογικών προϊόντων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Ο υπεύθυνος επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για ένα φορτίο το οποίο εισέρχεται στην Ένωση, εκτός από τις υποχρεώσεις 
βάσει των παραγράφων 1 και 2, παρέχει εγγράφως ή ηλεκτρονικά και χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά.

4. Μέσω εκτελεστικών πράξεων η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων και των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την άφιξη και την εκφόρτωση των ζώων και των αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 όταν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η πλήρης ταυτοποίησή τους και η αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων των εν λόγω ζώων και αγαθών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 145 παράγραφος 2.

5. Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3, οι υπεύθυνοι

επιχειρήσεων παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον τα ακόλουθα επικαιροποιημένα στοιχεία:
α) το όνομα και τη νομική μορφή τους· και
β) τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούν, μεταξύ άλλων δραστηριότητες που αναλαμβάνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως επικοινωνίας, και τους χώρους που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. 7.4.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/29

6. Οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης στην περίπτωση που οι

επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες πραγματοποιούνται από επίσημους κτηνιάτρους, επίσημους υπαλλήλους φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένα όργανα, αρχές ελέγχου και φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί ορισμένα καθήκοντα επίσημου ελέγχου ή ορισμένα καθήκοντα που σχετίζονται με άλλες επίσημες δραστηριότητες.

Όροι Αναδημοσίευσης

*Προσοχή!
H αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το cibum.gr με ενεργό σύνδεσμο και σε καμία περίπτωση αυτολεξεί!

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Συμπληρώματα διατροφής: Ή λανθασμένη ή άσκοπη η χρήση τους, σύμφωνα με μελέτη

Νέα μελέτη καταδεικνύει την αλόγιστη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής.

Τι γίνεται με τα κομμάτια και τα περιττώματα αρουραίων στα τρόφιμα; Δεκάδες ανακλήσεις τροφίμων και λουκέτα σε εστιατόρια

Καταγραφή πρόσφατων περιστατικών και ανάλυση για τους λόγους παρουσίας τρωκτικών μέσα σε τρόφιμα ή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και σε εστιατόρια και για τους τρόπους εντοπισμού και αντιμετώπισης.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα στις κορυφαίες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη!

Ο ένας θάνατος στους πέντε στην Ευρώπη οφείλεται στην ανθυγιεινή διατροφή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα