Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022
27.3 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

“Πόλεμος” Γερμανίας – Ιταλίας για την Mozzarella

ΑρχικήΝέα"Πόλεμος" Γερμανίας - Ιταλίας για την Mozzarella
spot_img

Τέλος στο σήριαλ της Mozzarella και στον πόλεμο μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, έδωσε η δημοσίευση του νέου Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1291.

Η αίτηση της Ιταλίας για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος, η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας, του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος «Mozzarella», δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση τροποποίησης αποσκοπεί στην αλλαγή της ονομασίας «Mozzarella» σε «Mozzarella Tradizionale» και της προστασίας από «χωρίς δέσμευση της ονομασίας» σε «με δέσμευση της ονομασίας».

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή έλαβε δηλώσεις ένστασης από την Γερμανία, τις οποίες έκρινε παραδεκτές, και κάλεσε την Ιταλία και τη Γερμανία να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας περατώθηκαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία, συνεπώς η Επιτροπή θα έπρεπε να καταλήξει σε απόφαση σχετικά με την τροποποίηση.

Τα κύρια επιχειρήματα της Γερμανίας, όπως εκτίθενται στην αιτιολογημένη δήλωση ένστασης και στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με την Ιταλία, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.

  • Η Γερμανία ισχυρίστηκε ότι η νέα ονομασία «Mozzarella Tradizionale», την οποία αιτήθηκε η Ιταλία, δεν ήταν ούτε ονομασία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αναφορά στο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε ονομασία που προσδιορίζει παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος.
  • Η Γερμανία ισχυρίστηκε επίσης ότι ο όρος «Tradizionale» δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην ονομασία ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος υπό το πρίσμα των κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ειδική χρήση του όρου «παράδοση». Ο όρος «παραδοσιακό» αποτελεί επίσης μέρος του λογότυπου «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» (ΕΠΙΠ) και μέρος της ένδειξης «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», η οποία μπορεί επίσης να αποτυπώνεται ολογράφως στην επισήμανση.
  • Επιπλέον, η δέσμευση της ονομασίας «Mozzarella Tradizionale» θα εμπόδιζε τους Γερμανούς παραγωγούς που παρήγαγαν και διέθεσαν στο εμπόριο ένα προϊόν με την ονομασία «Mozzarella» για περισσότερα από 30 έτη να χρησιμοποιούν την ένδειξη «παραδοσιακό». Η Γερμανία ισχυρίστηκε ότι η χρήση της λέξης «παραδοσιακό» έχει οικονομική σημασία.
  • Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία υποστήριξε επίσης ότι η λέξη «παραδοσιακό» έχει δύο έννοιες: την πρώτη, όπου διά της λέξης «παραδοσιακό» νοείται η αποδεδειγμένη χρήση στην εγχώρια αγορά για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών· και τη δεύτερη, η οποία γίνεται κατανοητή από τους καταναλωτές ως μεταφορά γνώσεων από τη μία γενιά στην άλλη. Με βάση τα ανωτέρω, η Γερμανία ισχυρίστηκε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση του προϊόντος «Mozzarella Tradizionale», ο όρος «Tradizionale» αναφέρεται μόνο στην πρώτη έννοια, την τυποποιημένη και πλέον παραδοσιακή μορφή του προϊόντος. Ωστόσο, η προσθήκη του όρου «παραδοσιακό» θα προσέδιδε στην ονομασία «Mozzarella» και τα χαρακτηριστικά της δεύτερης έννοιας, δηλαδή τη μεταφορά γνώσεων από γενιά σε γενιά. Ως εκ τούτου, η Γερμανία θεωρεί ότι αυτό θα παραπλανούσε τους καταναλωτές.
  • Η Γερμανία ισχυρίστηκε επίσης ότι η ονομασία «Mozzarella» έχει χαρακτήρα γενικό. Κατά συνέπεια, η Γερμανία αιτήθηκε ο κανονισμός για την έγκριση της αλλαγής ονομασίας να αναφέρει ρητώς ότι η ονομασία «Mozzarella» είναι γενική.
  • Επιπλέον, η Γερμανία ισχυρίστηκε ότι η συνύπαρξη του ΕΠΙΠ «Mozzarella Tradizionale» και δύο άλλων προϊόντων Mozzarella που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ —«Mozzarella di Bufala Campana» και «Mozzarella di Gioia del Colle»— θα μπορούσε επίσης να αποκλεισθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, δεδομένου ότι υπήρχε κίνδυνος ένας μέσος καταναλωτής να μην είναι σε θέση να κάνει επαρκώς σαφή διάκριση μεταξύ των εν λόγω προϊόντων.
  • Η Γερμανία υποστήριξε επίσης ότι οι προδιαγραφές του προϊόντος που επισυνάπτονται στην αίτηση τροποποίησης θα περιείχαν αλλαγές που δεν περιγράφονται στην ίδια την αίτηση. Ως εκ τούτου, η αίτηση τροποποίησης θα ήταν ελλιπής.
  • Επιπλέον, ορισμένα μέρη των προδιαγραφών του προϊόντος δεν θα ήταν ευκόλως κατανοητά και θα έπρεπε να αποσαφηνιστούν.
  • Επίσης, ο αιτών δεν θα ήταν επιλέξιμος διότι δεν θα επιτρεπόταν σε έναν μόνο Ιταλό παραγωγό γαλακτοκομικών προϊόντων να εκπροσωπεί όλους τους παραγωγούς ΕΠΙΠ, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.
  • Τέλος, η Γερμανία αμφισβήτησε τη δυνατότητα αλλαγής του κανόνα προστασίας από «καταχώριση χωρίς δέσμευση της ονομασίας» σε «καταχώριση με δέσμευση της ονομασίας» μέσω της παρούσας αίτησης τροποποίησης. Ειδικότερα, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η προθεσμία για την πραγματοποίηση της εν λόγω αλλαγής, έληξε στις 4 Ιανουαρίου 2016. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά τις 4 Ιανουαρίου 2023, η προστασία της «Mozzarella» θα πρέπει, κατά τους ισχυρισμούς, να παύσει.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν στις αιτιολογημένες δηλώσεις ένστασης από τη Γερμανία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των κατάλληλων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του αιτούντος και του ενιστάμενου, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος «Mozzarella».

Όπως αναφέρει ο νέος κανονισμός, η ονομασία «Mozzarella Tradizionale» προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος και αυτό αρκεί για να χαρακτηριστεί μια ονομασία ως ΕΠΙΠ, αφού πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της Νομοθεσίας. Επιπλέον, για να αποδείξει τη χρήση της ονομασίας «Mozzarella Tradizionale», η Ιταλία υπέβαλε παραδείγματα τέτοιας χρήσης σε ετικέτες ή σε λογότυπους, απέδειξε δε ότι η ομάδα παραγωγών με την ονομασία «Consorzio italiano per la Tutela della Mozzarella tradizionale» υπήρχε ήδη από το 2001.

Επιπλέον, το ΕΠΙΠ «Mozzarella» είχε ανέκαθεν παραδοσιακό χαρακτήρα, καθώς καταχωριζόταν ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν με άμεση αναφορά στον παραδοσιακό του χαρακτήρα και εξαιτίας αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί προσοχή στην έννοια του «παραδοσιακού», η οποία σημαίνει «αυτό το οποίο αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται στην εγχώρια αγορά για περίοδο που επιτρέπει τη μετάδοση μεταξύ γενεών· η περίοδος αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 έτη». Ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων εννοιών του όρου «παραδοσιακό», όπως προτείνεται από τη Γερμανία, δεν υποστηρίζεται από το κείμενο του εφαρμοστέου δικαίου.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η συγκεκριμένη οικονομική επίπτωση για τους Γερμανούς παραγωγούς που στερούνται τη δυνατότητα χρήσης του όρου «παραδοσιακό» για την εμπορία του προϊόντος «Mozzarella» που παράγεται χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές προϊόντος του ΕΠΙΠ, αλλά σύμφωνα με μια ξεχωριστή μέθοδο που χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στη Γερμανία. Ο ισχυρισμός θα αφορούσε μάλλον μια δυνητική επιλογή παρά ένα συγκεκριμένο γεγονός. Δεν μπορεί να συναχθεί καμία ένδειξη ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε στην αγορά. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις προδιαγραφές προϊόντος του ΕΠΙΠ «Mozzarella Tradizionale», οι παραγωγοί οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως και στη Γερμανία, θα μπορούν νομίμως να εμπορεύονται ένα προϊόν με την ονομασία «Mozzarella Tradizionale» ΕΠΙΠ.

Η επιτροπή, με τον νέο Κανονισμό, αποφάσισε πως εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία «Mozzarella» (ΕΠΙΠ).

Η ονομασία «Mozzarella» μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές προϊόντος «Mozzarella Tradizionale» εντός της επικράτειας της Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες που ισχύουν στην έννομη τάξη της.

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img

Must read

Υδροξυτυροσόλη ως πρόσθετο: Οι Έλληνες, πρωταθλητές στην πρόσληψη φαινολών μέσω της επιτραπέζιας ελιάς

Επιστημονική έρευνα Ισπανών για την πρόσληψη υδροξυτυροσόλης που υπάρχει σε ελιές, ελαιόλαδο και κρασί. στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό - Οι δυνατότητες χρήσης της ως πρόσθετο τροφίμων

ChitoFOODS: Ελληνική καινοτομία για νέες εφαρμογές τροφίμων

Το ChitoFOODS είναι ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο από Έλληνες επιστήμονες, που ασχολείται με νανοσωματίδια και μεμβράνες με βάση τη χιτοζάνη, με εκχυλίσματα παραπροϊόντων αγροδιατροφής για νέες εφαρμογές τροφίμων.

Εφαρμογή smartphone ελέγχει τα τρόφιμα για χημικές ουσίες που προκαλούν καρκίνο

Δείτε πόσα νιτρώδη άλατα περιέχουν τα τρόφιμά σας με... μια φωτογραφία
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα