ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

cibum team

 1. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1096 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διατάξεις επισήμανσης για τα συμμείγματα.
 2. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1098 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 24-επιβρασσινολίδη, εκχύλισμα βολβών Allium cepa L., cyflumetofen (κυφλουμετοφαίνη), fludioxonil (φλουδιοξονίλη), fluroxypyr (φλουροξυπύρ), 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, o-νιτροφαινολικό νάτριο και p-νιτροφαινολικό νάτριο μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
 3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1110 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin και thiencarbazone-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
 4. Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ ( EE L 117 της 5.5.2017 ).
 5. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1156 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τους γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960) και τον ρεβαουδιοζίτη Μ που παράγονται μέσω τροποποίησης ενζύμων γλυκοζιτών στεβιόλης από στέβια.
 6. Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1161 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/891/ΕΕ και των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2017/1211, (ΕΕ) 2017/1212, (ΕΕ) 2017/2449, (ΕΕ) 2019/2085 και (ΕΕ) 2019/2086 όσον αφορά τον κάτοχο της έγκρισης και τον εκπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση, στην αγορά, προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται από ή παράγονται από ορισμένους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5148]
 7. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2021, για την έγκριση ορισμένων προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των καταλόγων τους.
 8. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1175 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυολών σε ορισμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με μειωμένη ενεργειακή αξία.
 9. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1185 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2450 όσον αφορά τον κάτοχο έγκρισης και τον αντιπρόσωπό του στην Ένωση για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5140]            
 10. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1247 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία mandestrobin (μανδεστροβίνη) στα σταφύλια και στις φράουλες.
eu flag
Βαθμολογήθηκε με 0 στα 5 με βάση τη γνώμη 0 επισκεπτών
Δεν υπάρχουν σχόλια γι αυτό το άρθρο

Αφήστε το σχόλιό σας

 1. Δημοσιεύστε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης.
Βαθμολογείστε αυτό το άρθρο:
0 Χαρακτήρες
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την Τοποθεσία σας
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Δεν είναι σαφές;