Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023
14.9 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Βιολογικά προϊόντα: Ο νέος νόμος για την παραγωγή και την επισήμανση

ΑρχικήΝομοθεσίαΒιολογικά προϊόντα: Ο νέος νόμος για την παραγωγή και την επισήμανση
spot_img

Καθορισμός εθνικού καταλόγου μέτρων από το ΥΠΑΑΤ για τα βιολογικά προϊόντα.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του εθνικού καταλόγου μέτρων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 150 και διορθ. L 270/2018, L 305/2019, L 007/2021, L 204/2021 και L 318/2021) και το άρθρο 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/279 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2021 (L 62). Κατά τα λοιπά, για τα θέματα της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 2543/103240/03.10.17 (Β’ 3529) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ως άνω Κανονισμούς.

Πεδίο εφαρμογής

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύει το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, για τις επιχειρήσεις ή/και ομάδες επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής, διανομής και επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ή αποθηκεύουν βιολογικά ή υπό μετατροπή προϊόντα, ή εισάγουν τα εν λόγω προϊόντα από τρίτη χώρα, ή τα εξάγουν σε τρίτη χώρα ή τα διαθέτουν στην αγορά.

Κατάταξη μη συμμορφώσεων

Με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης της περ. β’ του άρθρου 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/279, η ταξινόμηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, είναι η ακόλουθη:

1.Μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας όταν σωρευτικά: α) Τα μέτρα προφύλαξης είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση είναι αποδοτικοί,

β) η μη συμμόρφωση δεν θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος και γ) το σύστημα ιχνηλασιμότητας μπορεί να εντοπίσει το/τα επηρεαζόμενο/α προϊόν/τα στην αλυσίδα εφοδιασμού και είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής.

2.Μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας: α) Όταν σωρευτικά:

αα) Τα μέτρα προφύλαξης δεν είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση δεν είναι αποδοτικοί,

ββ) η μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος γγ) το σύστημα ιχνηλασιμότητας μπορεί να εντοπίσει το/τα επηρεαζόμενο/α προϊόν/τα στην αλυσίδα εφοδιασμού και είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής ή όταν:

β) όταν η επιχείρηση δεν διόρθωσε εγκαίρως μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας.

3.Μη συμμόρφωση κρίσιμη:

α) Όταν η επιχείρηση δεν διόρθωσε προηγούμενες μείζονος σημασίας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή αμελεί κατ’ επανάληψη να διορθώσει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης άλλων κατηγοριών, β) το σύστημα ιχνηλασιμότητας δεν παρέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό του/των επηρεαζόμενου/ων προϊόντος/ων στην αλυσίδα εφοδιασμού και δεν είναι δυνατή η απαγόρευση διάθεσης των προϊόντων στην αγορά με μνεία βιολογικής παραγωγής, ή

γ) όταν σωρευτικά:

αα) τα μέτρα προφύλαξης δεν είναι αναλογικά και κατάλληλα και οι έλεγχοι που εφαρμόζει η επιχείρηση δεν είναι αποδοτικοί και

ββ) η μη συμμόρφωση θίγει την ακεραιότητα του βιολογικού ή του υπό μετατροπή προϊόντος.

Κατάλογος μη συμμορφώσεων

Το Παράρτημα Ι της παρούσας (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) περιλαμβάνει κατάλογο μη συμμορφώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 και την κατάταξή τους σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Εθνικός κατάλογος μέτρων – κυρώσεων

ανά κατηγορία μη συμμορφώσεων Η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή/και περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα κατά τρόπο αναλογικό, στις απαριθμούμενες κατηγορίες περιπτώσεων μη συμμόρφωσης:

Α.

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Υποβολή, από την επιχείρηση, σχεδίου δράσης εντός καθορισμένης προθεσμίας για τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης

Β.

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/ες καλλιέργεια/ες ή επηρεαζόμενο/α ζώο/α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού Βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και των ελέγχων που έχει θέσει σε εφαρμογή η επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση

Γ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ

Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/ες καλλιέργεια/ες ή επηρεαζόμενο/α ζώο/α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής

Απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο προϊόντων με μνεία βιολογικής παραγωγής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού

Αναστολή του πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Ανάκληση του πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Α. Για τις μείζονος σημασίας και τις κρίσιμες μη συμ-μορφώσεις, όταν η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου επιλέγουν και εφαρμόζουν το μέτρο της απαίτησης εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής, τότε αυτό υποχρεωτικά συνοδεύεται και από την απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/ες καλλιέργεια/ες ή επηρεαζόμενο/α ζώο/α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Β. Η υποτροπή επιχείρησης, σε χρονικό διάστημα τριών 3 ετών από διαπιστωμένη μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας, οδηγεί αυτόματα σε εφαρμογή του καταλόγου των μέτρων για τις κρίσιμες μη συμμορφώσεις.

Γ. Για τις κρίσιμες μη συμμορφώσεις, όταν η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου επιλέγουν και εφαρμόζουν το μέτρο της απαγόρευσης διάθεσης στο εμπόριο προϊόντων με μνεία βιολογικής παραγωγής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 τότε αυτό υποχρεωτικά συνοδεύεται και από το μέτρο αναστολή του πιστοποιητικού ή ανάκληση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

α) Η αναστολή του πιστοποιητικού εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, από την αρχή ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου για χρονικό διάστημα διάρκειας από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, χωρίς να διακόπτεται η σύμβαση μεταξύ του επιχειρηματία και του φορέα ελέγχου.

β) Η ανάκληση του πιστοποιητικού εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, από την αρχή ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου, για χρονικό διάστημα διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, με ταυτόχρονη διακοπή της σύμβασης του επιχειρηματία με τον φορέα ελέγχου και αποβολή της επιχείρησης από το σύστημα ελέγχου. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω κύρωσης απαγορεύεται στην εν λόγω επιχείρηση η σύμβαση με εγκεκριμένο φορέα ελέγχου.

γ) Για τις ανωτέρω κυρώσεις σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά δίνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Τροποποιούμενες – καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 28 της υπ’ αρ. 2543/ 103240/3-10-2017 (Β’ 3529) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης οι παρατυπίες και οι παραβάσεις των επιχειρήσεων και των ΟΕΠ που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 245090/31.1.2006 καταργημένη υπουργική απόφαση, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών του άρθρου 10 της ιδίας ως άνω απόφασης, εξετάζονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 από τις επιτροπές του ανωτέρω άρθρου 10 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, εφόσον για τις ίδιες παραβάσεις δεν προβλέπονται ηπιότερες κυρώσεις στην παρούσα απόφαση.».

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης το άρθρο 19 και το Παράρτημα I της υπ’ αρ. 2543/ 103240/3-10-2017 (Β’3529) υπουργικής απόφασης καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις αυτές νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

Άρθρο 8

Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι προσωρινές εγκρίσεις φορέων ελέγχου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 372/ 41594/15.2.2022 (Β’ 722) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθίστανται οριστικές.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/279.

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img

Must read

1821: Πως η κλεφτουριά πολεμούσε τον Τούρκο αλλά και τη Salmonella

Πώς κατάφερναν να επιβιώσουν και μάλιστα να πολεμούν με σθένος οι ορεσίβιοι αγωνιστές του ‘21, οι κλέφτες και οι αρματoλοί; Τι μεθόδους χρησιμοποιούσαν για να μην δηλητηριάζονται από τα φαγητά που έτρωγαν στα βουνά;

Ελλάδα: Καρκινογόνο εισαγόμενο τσίλι – Ειδοποίηση RASFF – Περιέχει 7 επικίνδυνα φυτοφάρμακα

Προσπάθησαν να εισάγουν στη χώρα μας τσίλι σε σκόνη «τίγκα» στα φυτοφάρμακα.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα