Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023
22.3 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Food Safety Culture: οδηγίες ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας Ασφάλειας Τροφίμων από το FSSC22000

ΑρχικήΝέαFood Safety Culture: οδηγίες ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας Ασφάλειας Τροφίμων από το FSSC22000
spot_img

cibum team

Με την καταληκτική ημερομηνία μετάβασης στο ISO22000:2018 προ των πυλών (Δεκέμβριος 2021), το FSSC 22000 μας δείχνει με τον παρακάτω πίνακα πώς οι κατευθυντήριες ερωτήσεις GFSI συνδέονται με το ISO 22000: 2018 και με τις πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC 22000. Παρέχει επίσης πρόσθετη καθοδήγηση στους επιθεωρητές FSSC 22000 σχετικά με τον τρόπο ένταξης και ενίσχυσης της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων στην αξιολόγηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Αυτές οι κατευθυντήριες ερωτήσεις βοηθούν την επιχείρηση, τον σύμβουλο και τον ελεγκτή να αξιολογήσει επιπλέον στοιχεία της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά την επικοινωνία, την κατάρτιση, την ανατροφοδότηση από τους εργαζόμενους και τη μέτρηση των επιδόσεων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ GFSI

ISO 22000:2018

ΟΔΗΓΙΑ

Πώς εμπλέκονται οι ανώτεροι ηγέτες σας με την ασφάλεια των τροφίμων;

Ρήτρα 5.1, δ)
Η ανώτατη διοίκηση θα επιδείξει ηγεσία και δέσμευση όσον αφορά το FSMS, επικοινωνώντας τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του FSMS, τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

Η αξιολόγηση αυτής της ρήτρας ISO 22000 περιλαμβάνει επίσης τις προσδοκίες για κάθε τμήμα και άτομο σε ολόκληρο τον οργανισμό όσον αφορά την κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων

Πώς χρησιμοποιείται η ανταλλαγή μηνυμάτων για να επικοινωνήσει τις προσδοκίες για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλους τους εργαζόμενους;

Ρήτρα 5.2.2, α) και β)
Η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει:
α) να είναι διαθέσιμη και να διατηρείται ως τεκμηριωμένη πληροφορία· β) να επικοινωνείται, να κατανοείται και να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού ·

Η αξιολόγηση αυτής της ρήτρας ISO 22000 περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο κοινοποιούνται οι πτυχές της κουλτούρας της ασφάλειας των τροφίμων σε ολόκληρο τον οργανισμό

Το όραμα και η αποστολή της εταιρείας σας εκφράζονται σαφώς, έτσι ώστε και τα δύο να γίνονται κατανοητά από όλο το προσωπικό;

Ρήτρα 5.2.2, β)
Η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων θα κοινοποιείται, θα κατανοείται και θα εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού

Η αξιολόγηση αυτής της ρήτρας ISO 22000 περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ανώτατη διοίκηση έχει επαληθεύσει ότι οι προσδοκίες της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων γίνονται κατανοητές από όλο το προσωπικό.

Είστε βέβαιοι ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους και θεωρούνται υπόλογοι για τα καθήκοντά τους που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και ότι οι ευθύνες είναι σωστά ανατεθειμένες;

Ρήτρα 5.3.1
Η ανώτατη διοίκηση διασφαλίζει ότι οι ευθύνες και οι αρχές για τους σχετικούς ρόλους ανατίθενται, κοινοποιούνται και γίνονται κατανοητές εντός του οργανισμού. Ρήτρα 7.4.3
Ο οργανισμός θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα για την επικοινωνία θεμάτων που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων. Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του FSMS, ο οργανισμός διασφαλίζει ότι η ομάδα ασφάλειας τροφίμων ενημερώνεται εγκαίρως για τις ακόλουθες αλλαγές: α) – ιγ)

Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη συνέντευξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Αναζητήστε αποδεικτικά για το ποια στοιχεία ανατροφοδότησης λαμβάνει το προσωπικό σχετικά με την απόδοση της παραγωγής και τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων.

Μπορείτε να εκφράσετε τις προσδοκίες της εταιρείας σας για την ασφάλεια των τροφίμων και πώς αυτές εφαρμόζονται σε κάθε απόφαση;

Ρήτρα 4.2
Για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, ο οργανισμός καθορίζει: α) τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το FSMS · β) τις σχετικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών του FSMS. Ο οργανισμός προσδιορίζει, επανεξετάζει και ενημερώνει πληροφορίες που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις απαιτήσεις τους.
Ρήτρα 6.2
Ο οργανισμός καθορίζει στόχους για το FSMS σε σχετικές λειτουργίες και επίπεδα.

Αυτό θα τεθεί επί τάπητος κατά τη συνέντευξη της ανώτατης διοίκησης. Ελέγξτε επίσης κατά τη συνέντευξη του προσωπικού της παραγωγής για να εκτιμήσετε το κατά πόσο το προσωπικό είναι ενημερωμένο για τις προσδοκίες για την ασφάλεια των τροφίμων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ GFSI

ISO 22000:2018

ΟΔΗΓΙΑ

Σας επιτρέπει η στρατηγική σας να απαντήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά, με την κατάλληλη εποπτεία για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις

Ρήτρα 4.1
Ο οργανισμός καθορίζει εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και που επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του FSMS. Ο οργανισμός προσδιορίζει, επανεξετάζει και ενημερώνει πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα.
Ρήτρα 6.3
Όταν ο οργανισμός καθορίσει την ανάγκη για αλλαγές στο FSMS, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών προσωπικού, οι αλλαγές πραγματοποιούνται και κοινοποιούνται με προγραμματισμένο τρόπο. Ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη:
α) τον σκοπό των αλλαγών και τις πιθανές συνέπειές τους ·
β) τη συνεχή ακεραιότητα του FSMS ·
γ) τη διαθεσιμότητα πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των αλλαγών ·
δ) την κατανομή ή την εκ νέου κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών.
Ρήτρα 9.3
Η ανώτατη διοίκηση επανεξετάζει το FSMS του οργανισμού, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, για να διασφαλίσει τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του.

Αυτό καθορίζεται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ανώτατης διοίκησης και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της ανώτατης διοίκησης. Δείτε συγκεκριμένα την ικανότητα της ανώτατης διοίκησης να αντιδρά π.χ. παράπονα πελατών ή ζητήματα προμηθευτών.

   

Μπορείτε να προσδιορίσετε παραδείγματα όπου η χρήση της βιομηχανικής νοημοσύνης έχει βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών απειλών ή κινδύνων για την επιχείρησή σας;

Ρήτρα 4.1
Ο οργανισμός καθορίζει εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και που επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του FSMS. Ο οργανισμός προσδιορίζει, επανεξετάζει και ενημερώνει πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα.

Ανατρέξτε συγκεκριμένα στη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 αυτής της ρήτρας όταν παίρνετε συνέντευξη από ανώτατα στελέχη. Η βιομηχανική νοημοσύνη είναι επίσης μέρος της κατανόησης του πλαισίου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ GFSI

ISO 22000:2018

ΟΔΗΓΙΑ

Πότε ήταν η τελευταία σας εκπαίδευση για την ασφάλεια των τροφίμων και τι μάθατε;

Ρήτρα 7.2, β)
Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι αυτά τα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του σχεδίου ελέγχου κινδύνου, είναι ικανοί με βάση την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και/ή εμπειρία

Αξιολογήστε το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού. Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται επίσης στη συνέντευξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Αναζητήστε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το προσωπικό συμμετείχε στην εκπαίδευση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Πώς εκπαιδεύετε το προσωπικό να κατανοεί γιατί οι έλεγχοι διαχείρισης κινδύνων και κινδύνων στις περιοχές τους είναι τόσο σημαντικοί και ποιες θα ήταν οι συνέπειες από την μη τήρησή τους;

Ρήτρα 7.3
Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά πρόσωπα που εργάζονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού πρέπει να γνωρίζουν την ατομική τους συμβολή στην αποτελεσματικότητα του FSMS, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων της βελτιωμένης απόδοσης της ασφάλειας των τροφίμων και των συνεπειών της μη συμμόρφωσης με την απαίτηση FSMS

Αυτό πρέπει να εξεταστεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οργανισμού. Αξιολογήστε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και της κατάρτισης.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ GFSI

ISO 22000:2018

ΟΔΗΓΙΑ

Πότε ήταν η τελευταία φορά που εσείς ή κάποιος στην ομάδα σας εκφράσατε μια ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων;

Ρήτρα 5.3.3
Όλα τα άτομα έχουν την ευθύνη να αναφέρουν το (τα) πρόβλημα (τα) σχετικά με το FSMS σε συγκεκριμένο πρόσωπο (α).

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη συνέντευξη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων (αρχηγού) ή/και προσωπικού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Αναζητήστε συγκεκριμένα τις ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων που εκφράστηκαν από το προσωπικό και πώς το διαχειρίστηκε αυτό από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων και την ανώτατη διοίκηση.

Πώς συμβάλλετε στην ασφάλεια των τροφίμων στον οργανισμό σας;

Ρήτρα 7.3, γ)
Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά πρόσωπα που εργάζονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού πρέπει να γνωρίζουν την ατομική τους συμβολή στην αποτελεσματικότητα του FSMS, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων της βελτιωμένης απόδοσης της ασφάλειας των τροφίμων

Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη συνέντευξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Αναζητήστε στοιχεία ότι το προσωπικό συμμετέχει ενεργά στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων

Σε ποιο επίπεδο οι άνθρωποι δεσμεύονται και ενεργούν σύμφωνα με τις προσδοκίες για την ασφάλεια των τροφίμων;

Ρήτρα 7.1.2
Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι τα άτομα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού FSMS είναι ικανά (βλ. 7.2).

Η αξιολόγηση γίνεται με συνέντευξη προσωπικού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Αναζητήστε στοιχεία ότι το προσωπικό συμμετέχει ενεργά στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων

Είναι η τεκμηρίωσή σας σχεδιασμένη για να υποστηρίζει αποφάσεις και συμπεριφορές ασφάλειας τροφίμων των εργαζομένων

Ρήτρα 7.5.1, β)
Το FSMS του οργανισμού περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πληροφορίες που καθορίζονται από τον οργανισμό ως απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα του FSMS.

Απευθύνετε συγκεκριμένα τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ σε αυτήν τη ρήτρα κατά την αξιολόγηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκταση των τεκμηριωμένων πληροφοριών για ένα FSMS μπορεί να διαφέρει από τον ένα οργανισμό στον άλλο λόγω:
• του μεγέθους του οργανισμού και το είδος των δραστηριοτήτων, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών του.
• της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και τις αλληλεπιδράσεις τους.
• της ικανότητας των προσώπων.

Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη βελτίωση πρωτοκόλλων και οδηγιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων;

Ρήτρα 5.3.2
Ο επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων είναι υπεύθυνος για:
α) τη διασφάλιση της εγκατάστασης, εφαρμογής, συντήρησης και ενημέρωσης του FSMS ·
β) τη διαχείριση και οργάνωση του έργου της ομάδας ασφάλειας τροφίμων ·
γ) τη εξασφάλιση σχετικής κατάρτισης και ικανοτήτων για την ομάδα ασφάλειας τροφίμων (βλέπε 7.2) ·
δ) τη αναφορά στην ανώτατη διοίκηση για την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του FSMS.

Κατ ‘αρχήν το προσωπικό εκπροσωπείται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων. Αναζητήστε στοιχεία για το πώς η ομάδα ασφάλειας τροφίμων και η ανώτατη διοίκηση εμπλέκουν προσωπικό ή ομάδα αντιπροσώπων προσωπικού κατά την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και οδηγιών. Πώς επικυρώνονται τα πρωτόκολλα και οι οδηγίες στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

   

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ GFSI

ISO 22000:2018

ΟΔΗΓΙΑ

Πώς μετράται η απόδοση της ασφάλειας των τροφίμων σας;

Ρήτρα 9.1.2
Ο οργανισμός αναλύει και αξιολογεί τα κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση και τη μέτρηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων επαλήθευσης που σχετίζονται με τα PRP και το σχέδιο ελέγχου κινδύνου (βλέπε 8.8 και 8.5.4), τους εσωτερικούς ελέγχους (βλέπε 9.2) και τους εξωτερικούς ελέγχους.
Ρήτρα 9.3.2
Εισαγωγή ανασκόπησης από τη διοίκηση.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη συνέντευξη του προσωπικού στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Αναζητήστε αποδεικτικά στοιχεία για το τι ανατροφοδότηση λαμβάνει το προσωπικό σχετικά με την απόδοση της παραγωγής και τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Π.χ. ένα συνολικό ταμπλό της εταιρείας που δείχνει καθαρά την απόδοση της ασφάλειας τροφίμων. Επίσης, αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο η ανώτατη διοίκηση αξιολογεί την απόδοση της ασφάλειας των τροφίμων. Π.χ. έρευνα προσωπικού που εκτελείται περιοδικά.

Πώς επηρεάζει αυτό που μετράτε (π.χ. παράπονα πελατών, συμμόρφωση με διαδικασίες, παραγωγικότητα κ.λπ.) την κουλτούρα σας για την ασφάλεια των τροφίμων;
• Οι μετρήσεις σας σχετίζονται με τον όγκο/την απόδοση σε βάρος των μέτρων ασφάλειας των τροφίμων;

Ρήτρα 9.1.2
Ο οργανισμός αναλύει και αξιολογεί τα κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση και τη μέτρηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων επαλήθευσης που σχετίζονται με τα PRP και το σχέδιο ελέγχου κινδύνου (βλέπε 8.8 και 8.5.4), τους εσωτερικούς ελέγχους (βλέπε 9.2) και τους εξωτερικούς ελέγχους.
Ρήτρα 10.2
Ο οργανισμός βελτιώνει συνεχώς την καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του FSMS. Η ανώτατη διοίκηση διασφαλίζει ότι ο οργανισμός βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του FSMS μέσω της επικοινωνίας (βλέπε 7.4), της ανασκόπησης της διοίκησης (βλέπε 9.3), του εσωτερικού ελέγχου (βλέπε 9.2), της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων επαλήθευσης (βλέπε 8.8.2) , επικύρωση μέτρου / ων ελέγχου και συνδυασμού (ων) μέτρου (ων) ελέγχου (βλέπε 8.5.3), διορθωτικές ενέργειες (βλέπε 8.9.3) και ενημέρωση FSMS (βλ. 10.3).

Αξιολογήστε τον τρόπο διαχείρισης παραπόνων και ζητημάτων μη συμμόρφωσης από τον οργανισμό και την ανώτατη διοίκηση

Πώς προβλέπετε, διαχειρίζεστε και ανταποκρίνεστε στην αλλαγή, μαθαίνετε από το παρελθόν και προετοιμάζεστε για το μέλλον;

Ρήτρα 6.1.1
Κατά τον προγραμματισμό του FSMS, ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο 4.1 και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία 4.2 και 4.3 και καθορίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν:
 α) να διαβεβαιώσετε ότι το FSMS μπορεί να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
β) ενισχύουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
γ) πρόληψη ή μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών ·
δ) επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση.

Αυτό καθορίζεται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ανώτατης διοίκησης και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της ανώτατης διοίκησης. Δείτε συγκεκριμένα την ικανότητα της ανώτατης διοίκησης να αντιδρά π.χ. παράπονα πελατών ή ζητήματα προμηθευτών.

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ GFSI

ISO 22000:2018

ΟΔΗΓΙΑ

Πώς αξιολογείτε τις «παραλείψεις» και χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσετε το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων σας;

Ρήτρα 8.9.1
Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση των OPRP και στα CCPs αξιολογούνται από ορισμένα άτομα που είναι αρμόδια και έχουν την εξουσία να ξεκινήσουν διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες.
Ρήτρα 10.3
Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει ότι το FSMS ενημερώνεται συνεχώς. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα ασφάλειας τροφίμων αξιολογεί το FSMS σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα. Η ομάδα εξετάζει εάν είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί την ανάλυση κινδύνου (βλέπε 8.5.2), το καθιερωμένο σχέδιο ελέγχου κινδύνου (βλέπε 8.5.4) και τα καθιερωμένα PRP (βλέπε 8.2).
Οι δραστηριότητες ενημέρωσης βασίζονται σε:
α) δεδομένα από επικοινωνία, εξωτερική και εσωτερική (βλέπε 7.4) ·
β) δεδομένα από άλλες πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του FSMS ·
γ) δεδομένα που προέρχονται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων επαλήθευσης (βλέπε 9.1.2) ·
δ) δεδομένα που προέρχονται από την ανασκόπηση της διοίκησης (βλέπε 9.3). Οι δραστηριότητες ενημέρωσης του συστήματος διατηρούνται ως τεκμηριωμένες πληροφορίες και αναφέρονται ως στοιχεία για την ανασκόπηση της διαχείρισης (βλέπε 9.3).

Συμπεριέλαβε επίσης τη διαχείριση παρ’ ολίγον αστοχιών στην αξιολόγηση αυτής της ρήτρας.

     
       
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Πηγή: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/11/FSSC-22000-Guidance-Document-Food-Safety-Culture-_Version-5.1.pdf

 

Ακολουθήστε το Cibum
στα Google News

spot_img

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

ΕΕ: Καταργήθηκε το τρυγικό στεατύλιο (E 483) ως πρόσθετο σε τρόφιμα

Μέχρι πότε μπορούν να διατίθενται στην αγορά τρόφιμα που περιέχουν Ε 483.

26.509 Ευρωπαίοι πολίτες απαντούν για τους χημικούς ρύπους και τους βιολογικούς κινδύνους στα τρόφιμα

Πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές για την ασφάλεια τροφίμων – Μεγάλη μελέτη της EFSA.

EFSA – Φέτα: Πράσινο φως για το ένζυμο λιπάση τριακυλογλυκερόλης στην παραγωγή φέτας και άλλων τυριών

Ο ομάδα της EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα