Κατεψυγμένα Τρόφιμα

Σύνοψη νομοθεσίας ΕΕ: Τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης

cibum team


ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διέπουν τις διαδικασίες βαθείας κατάψυξης, συσκευασίας, επισήμανσης και επιθεώρησης των τροφίμων βαθείας κατάψυξης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διαδικασία κατάψυξης
  • Tα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης υπόκεινται στη διαδικασία «βαθείας κατάψυξης» κατά την οποία επιτρέπεται στο προϊόν να περάσει, το συντομότερο δυνατόν, τη ζώνη θερμοκρασίας μέγιστης κρυστάλλωσης, ενώ ακολούθως διατηρείται (μετά την αποκατάσταση της θερμικής ισορροπίας) σε θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη από – 18 °C.
  • H βαθεία κατάψυξη πρέπει να εκτελείται χωρίς καθυστέρηση, με τη βοήθεια του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού, σε πρώτες ύλες υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας. Δεδομένου ότι πληρούν τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας, μόνο ο αέρας, το άζωτο και το διοξείδιο του άνθρακα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κρυογόνα μέσα (δηλαδή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα κριτήρια καθαρότητας.
  • Τυχόν διακυμάνσεις στη θερμοκρασία των – 18 °C για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης, επιτρέπονται κατά τη μεταφορά, την τοπική διανομή και μέσα στις προθήκες πώλησης. Οι διακυμάνσεις αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 °C.
Συσκευασία του προϊόντος
  • Tα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης πρέπει να συσκευάζονται σε προσυσκευασίες που τα προστατεύουν από εξωτερικές επιμολύνσεις και από την απώλεια υγρασίας.
  • Στην επισήμανση των τροφίμων βαθείας καταψύξης θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ονομασία πώλησης, η ένδειξη «βαθείας κατάψυξης» και ο προσδιορισμός της παρτίδας. Οι λοιπές υποχρεωτικές πληροφορίες ποικίλουν ανάλογα με το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το εκάστοτε προϊόν.
    • Τελικοί καταναλωτές, εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία: η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η περίοδος κατά την οποία ένα προϊόν μπορεί να διατηρηθεί από τον αγοραστή, η θερμοκρασία διατήρησης και ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διατήρηση.
    • Λοιπά στοιχεία: η καθαρή ποσότητα και η ταυτότητα του παρασκευαστή, του συσκευαστή ή του πωλητή.
Επίσημοι έλεγχοι
Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης συνάδει με την οδηγία ενώ παράλληλα, οφείλουν να πραγματοποιούν επίσημους δειγματοληπτικούς ελέγχους της θερμοκρασίας των προϊόντων.

Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει λεπτομερείς κανόνες για τη δειγματοληψία και για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 10 Ιανουαρίου 1989 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες τις ΕΕ έως τις 10 Ιουλίου 1990 για το εμπόριο των προϊόντων που ήταν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν να απαγορεύσουν το εμπόριο των προϊόντων που δεν ήταν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία έως τις 10 Ιανουαρίου 1991.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 34-37)
Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 89/108/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στην αρχική πράξη. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 10 της 13.1.2005, σ. 18-19)
Οδηγία 92/2/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 1992 για τον καθορισμό του τρόπου δειγματοληψίας και της κοινοτικής μεθόδου ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των θερμοκρασιών των τροφίμων βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 34 της 11.2.1992, σ. 30-33)

τελευταία ενημέρωση 28.08.2019

 

Βαθμολογήθηκε με 0 στα 5 με βάση τη γνώμη 0 επισκεπτών
Δεν υπάρχουν σχόλια γι αυτό το άρθρο

Αφήστε το σχόλιό σας

  1. Δημοσιεύστε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης.
Βαθμολογείστε αυτό το άρθρο:
0 Χαρακτήρες
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την Τοποθεσία σας
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Δεν είναι σαφές;