Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, 2022
13.8 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

Ξενοδοχεία-εστιατόρια: Το νέο ΦΕΚ για τη μείωση σπατάλης τροφίμων και υλικών συσκευασίας

ΑρχικήΝέαΞενοδοχεία-εστιατόρια: Το νέο ΦΕΚ για τη μείωση σπατάλης τροφίμων και υλικών συσκευασίας
spot_img

cibum team

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021), ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών, catering με ετήσιο τζίρο άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με ετήσιο τζίρο άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), υποχρεούνται αφενός να εφαρμόσουν διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αφετέρου να καταχωρούν σε ετήσια βάση τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.

Κυρίαρχος άξονας του νέου νόμου είναι η αρχή ‘’ο ρυπαίνων πληρώνει’’.

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

Στη συγκεκριμένη νομοθεσία προβλέπονται διοικητικές, ακόμα και ποινικές κυρώσεις για τους κατά περίπτωση παραβάτες, αλλά και χρηματικά πρόστιμα προς την Ελληνική Δημοκρατία ως συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Με τον νόμο 4819/2021 θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για δωρεές τροφίμων, ενώ θεσπίζεται σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που θα εφαρμόσουν οι ΟΤΑ, από τον Ιανουάριο 2023. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και τρόπων υπολογισμού.

Προωθείται επίσης, η οργάνωση κι εγκατάσταση συαποβλήτων. Τα εστιατόρια με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ ειδικά τα ξενοδοχειακά καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

Ενόψει της έναρξης της εφαρμογής του νόμου σε μερικούς μήνες και τις εύλογα ερωτηματικά των υπευθύνων των επιχειρήσεων, επιχειρήσαμε στο cibum.gr να αποδελτιώσουμε την σχετική ΚΥΑ των 180 σελίδων και να σας παρουσιάσουμε τις νέες υποχρεώσεις και κατευθύνσεις που απορρέουν για τα ξενοδοχεία, τα catering και τα εστιατόρια.

Απόβλητα τροφίμων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης– ν. 4819/2021

Με τον πρόσφατο νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων με μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντίκτυπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
Με το νόμο αυτό, έχουμε ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 στην εθνική μας Νομοθεσία.

Απόβλητα τροφίμων
Στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση:
α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης:
αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή
αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,
β) χρήση απούλητων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,
γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων», όπως ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Α’ του Κανονισμού (ΕΕ) 68/2013, της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (L 29) που δεν προορίζονται για διατροφή,
δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,
ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,
στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, λαμβάνονται μέτρα με στόχο:
 Έως το 2030, τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού.
 Τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων το έτος 2022 των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, με επανεξέταση του ποσοτικού αυτού στόχου έως την 1/1/2024 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 Την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανομή τροφίμων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή.
Από την 1η.1.2022 ακολουθούν την προαναφερθείσα ιεράρχηση ως προς την πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων μεταξύ άλλων, οι παρακάτω φορείς:
 τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως εκάστοτε ισχύει,
 οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) κατά την έννοια της παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €),
 οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

Οι φορείς αυτών των δραστηριοτήτων υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η καταχώριση γίνεται ενιαία από τον φορέα λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή καταστημάτων που αυτός διαθέτει, για κάθε μία δραστηριότητά της.

Στην πλατφόρμα θα καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20 03 02), ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης.

Για την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δωρητών και των δωρεοδόχων και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας. Τα πλεονάσματα τροφίμων μπορούν να αναδιανέμονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Επίσης, οι δωρητές διασφαλίζουν ότι τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά στη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων». Οι δωρεοδόχοι, ως τελικοί καταναλωτές, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των τροφίμων στους ωφελούμενους.

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή τροφίμων που αποτελούν προϊόν παραλαβής ή κατάσχεσης από τις αρμόδιες αρχές για λόγους που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές
Στη συγκεκριμένη νομοθεσία γίνεται ειδική αναφορά και ως προς τα φορολογικά κίνητρα για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, με το ποσό του φόρου να μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και τρόπων υπολογισμού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους.

Το ίδιο θα ισχύσει για την εφαρμογή του συστήματος αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2023 και για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, και εν συνεχεία από την 1η Ιανουαρίου 2028 από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων.

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)
Στα Βιολογικά απόβλητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από εστιατόρια, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας.

Από 1ης.1.2023 τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των βιοαποβλήτων τους. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων που είναι καταχωρισμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μονάδες των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων.

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης
Οι φορείς λειτουργίας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, θα πρέπει να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, και ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

Για να κατεβάσετε το νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) πατήστε ΕΔΩ.

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Must read

Food Experts’ Awards: “Άνοιξαν” τα διεθνή βραβεία καινοτομίας και αριστείας του κλάδου Τροφίμων και Ποτών

To Cibum ανακοινώνει και επίσημα τα FEA, τα βραβεία αναγνώρισης και επιβράβευσης της προόδου στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών.

TomKat Solution: Η απάντηση στο πολυστυρένιο με νέα, βιώσιμη και έξυπνη συσκευασία

Η εταιρεία TomKat Global Solutions δημιουργεί μια νέα συσκευασία ως εναλλακτική του πολυστυρένιου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 10 φορές και διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Ευρωπαϊκή επιδημία Salmonella Mbandaka από κοτόπουλο – 196 κρούσματα, ένας νεκρός

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δηλητηριάσεων εξακολουθεί να υπάρχει καθώς δεν έχει εντοπιστεί η εστία.
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα