Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2022
26 C
Athens

Το Ελληνικό website για την ποιότητα, την ασφάλεια και την "ψυχή" των τροφίμων.

ΕΦΕΤ: Αλλαγές στον τρόπο επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις τροφίμων

ΑρχικήΝέαΕΦΕΤ: Αλλαγές στον τρόπο επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις τροφίμων
spot_img

cibum team

Αλλαγές ισχύουν από 1η Ιουλίου 2021 στο κυρωτικό πλαίσιο στον τομέα τροφίμων, βάση του Νόμου 4801/2021 που τροποποιεί άρθρα του σχετικού Νόμου 4235/2014. Αλλάζει δηλαδή ο τρόπος επιβολής και υπολογισμού των προστίμων και λοιπόν κυρώσεων στις επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές (υγειονομικό, κτηνιατρική, κλπ).

Οι βασικές αλλαγές είναι:
Α. ο κίνδυνος που απορρέει από τις μη συμμορφώσεις σε σχέση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, στους τομείς των τροφίμων δεν συνδέεται πλέον μονοσήμαντα με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τροφίμου, αλλά και με τις δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2017/625.
Β. εισάγεται η δυνατότητα παροχής έγγραφης καθοδήγησης και πληροφόρησης από την ελέγκτική αρχή στις επιχειρήσεις στις περιπτώσεις διαπίστωσης ασήμαντων μη συμμορφώσεων.
Γ. πλέον στις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου, που όμως δεν αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και δεν συνοστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές, υπάρχει η απαίτηση της πλήρους συμμόρφωσης με τις συστάσεις στο στάδιο του πρώτου επανελέγχου.
Δ. πλέον για τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου, που όμως δεν αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και δεν συνοστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές, εξακολουθεί να ισχύει ότι εάν διαπιστωθεί κατά τον πρώτο επανέλεγχο, ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, δίνεται εκ νέου εύλογο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος.
Ε. πλέον στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου που αποτελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ή γενικότερα το δημόσιο συμφέρον, ή συνιστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές ή εάν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαμβάνει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης και επιβάλει διοικητικές κυρώσεις.
ΣΤ. υπάρχει προσθήκη του όρου «απόκτηση αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος» στα υφιστάμενα κριτήρια επιμέτρησης, για τον υπολογισμό του ύψους των διοικητικών κυρώσεων
Ακολουθούν οι αλλαγές όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 83/τ.Α’/24.5.2021 και στο Άρθρο 29: Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας – Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014

1. Το άρθρο 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), ως προς τις ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
α) Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμορφώσεις χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου, όπως η αξιολόγηση κινδύνου προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, σε σχέση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παραγώγων προϊόντων (ΠΠ) αυτών, της σήμανσης της χώρας καταγωγής των προϊόντων και της χρήσης ενδείξεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) και των ενδείξεων βιολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικό μη συμμορφώσεων της επιχείρησης, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, ανάλογα με τη μη συμμόρφωση που έχει διαπιστώσει.
β) Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ασήμαντες μη συμμορφώσεις, οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, μπορεί να παράσχει έγγραφη καθοδήγηση και πληροφόρηση για τη συμμόρφωσή τους, αντί να διατυπώσει έγγραφες συστάσεις, απαιτώντας διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με την περ. α).
γ) Αν μετά από επανέλεγχο των επιχειρήσεων των περ. α) και β), η αρμόδια αρχή:
γα) για μη συμμορφώσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, δίνεται ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος. Αν μετά και τον δεύτερο επανέλεγχο, η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της αρμόδιας αρχής, λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως και 21 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 23 και 23Α, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.
γβ) για μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της, λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως και 21 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 23 και 23Α λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.
2. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, της διαχείρισης των ΖΥΠ και ΠΠ, της σήμανσης της χώρας καταγωγής των προϊόντων και της χρήσης ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και των ενδείξεων βιολογικών προϊόντων που αποτελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή συνιστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές ή αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαμβάνει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23Α λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4235/2014, ως προς την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης των άρθρων 3 έως και 21, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 ή και 23Α και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 27.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014, ως προς τα κριτήρια επιμέτρησης των διοικητικών κυρώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα μέτρα συμμόρφωσης και οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να στηρίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου που επιφέρει η μη συμμόρφωση στη δημόσια υγεία, την
υγεία των ζώων και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον και να αποσκοπούν στη διασφάλιση από δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισμό του χρηματικού ύψους του διοικητικού προστίμου, ώστε αυτά να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά λαμβάνονται υπόψη, σε συνδυασμό, τα κατωτέρω κριτήρια:
α) ο βαθμός επικινδυνότητας,
β) η πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,
γ) το μέγεθος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,
δ) η υποτροπή ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών,
ε) η απόκτηση αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος.».

4. Το παρόν εφαρμόζεται σε μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής.
Ο ΕΦΕΤ εξέδωσε διευκρινηστική εγκύκλιο στις 28/6/2021. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε επίσης: 

Καύσωνας: Ποια τρόφιμα ενυδατώνουν, πως μπορούμε να παραμείνουμε δροσεροί τη μέρα και τη νύχτα.

 Εφευρέθηκε συσκευή που “κλειδώνει”το στόμα. 

Σκόπελος: Κατάπιε γυαλί πίνοντας καφέ 

Τελικά πρέπει να τηγανίζουμε με ελαιόλαδο; ή μήπως όχι; 

McDonald’s: αυξάνει τους μισθούς για να βρει υπαλλήλους 

ΕΦΕΤ: Ανάκληση ΜΠΙΣΚΟΤΑ κανέλας ΑΛΛΑΤΙΝΗ λόγω κουμαρίνης 

Βόειο κρέας: Χαμηλά τα επίπεδα μόλυνσης από Campylobacter, Salmonella και STEC  

Έρευνα: Τελικά η σοκολάτα γάλακτος αδυνατίζει!  

Ποτά κάνναβης: Η νέα τάση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

Η Dole ανακαλεί βατόμουρα και μύρτιλλα λόγω Cyclospora.

Παγωτό: η επιτυχία της βιομηχανικής παραγωγής κρίνεται στην λεπτομέρεια 

Πρόγραμμα πιστοποίησης προϊόντων του Β. Αιγαίου ως ΠΟΠ- ΠΓΕ- ΕΠΙΠ 

Εκατοντάδες κρούσματα σαλμονέλωσης από πουλερικά στις ΗΠΑ 

Υποχρέωση αναλυτικής ετικέτας στα αλκοολούχα ποτά. Αλλάζει ο Καν 1169/2011

Ο FAO προειδοποιεί για δηλητηριάσεις από ψάρι γλυκού νερού

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων στη Βρετανία

Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη δεν είναι για όλους

ΕΦΕΤ: Απαγορεύεται η χρήση bamboo στα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 

Που οφείλεται η μεγάλη μείωση των τροφικών δηλητηριάσεων. 

Μείνετε ενημερωμένοι

Σας άρεσε το αρθρο; Εγγραφείτε για να λαμβάνεται εβδομαδιαία τα πιο σημαντικά άρθρα με θέμα τα τρόφιμα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img

Must read

Επιστήμη: Βρέθηκε το αλεύρι που… αδυνατίζει!

Μείωση του σωματικού βάρους και καλύτερη ανοχή στην ινσουλίνη υπόσχεται η χρήση οκτενυλοηλεκτρικού αμύλου στη βιομηχανία τροφίμων, σύμφωνα με νέα μελέτη

Σκουλήκι μέσα σε ελληνικές φρυγανιές ευρείας κατανάλωσης!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη συμμορφούμενου προϊόντος πριν την ημερομηνία λήξης

Listeria στα Ιταλικά λουκάνικα ΑΙΑ: 6 θάνατοι και 61 ασθενείς – Διανομή σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις μόλυνσης τροφίμων στην Ιταλία τα τελευταία 50 χρόνια
spot_img
spot_img

Ροή Ενημέρωσης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Δείτε επίσης!
Προτεινόμενα άρθρα